Gràcies, Viturià!

Gràcies, Viturià!

Amb molta tristesa i commoció, us comuniquem la defunció del nostre president, company i amic Víctor Gonzálvez Pérez. Ens sumem al dol manifestat per nombroses persones i organitzacions amigues, com la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), de la qual era director tècnic, a més de manifestar les nostres més sinceres condolences a la seua família i sers estimats; també al seu poble, Fondó de les Neus.

Víctor, Viturià és una figura clau en la nostra història, un agent actiu en l’esdevenir del GAL Sud d’Alacant. És just i necessari reconéixer que hi som, en bona part, gràcies al seu treball, als seus coneixements del medi rural, de la política i de l’Administració; a la seua força, a la seua capacitat mediadora i al seu caràcter participatiu; a la seua defensa enèrgica i entusiasta de la nostra gent, del nostre territori; a la seua voluntat acèrrima per a implicar-nos, vertebrar-nos, reivindicar la nostra existència, perquè se’ns veja, se’ns escolte i, per fi, tothom comprenga que al Sud som rurals i que mai deixarem de ser-ho.

No serà fàcil desenvolupar la nostra EDLP a partir d’ara. Necessitem temps per a assumir la seua pèrdua, per a pensar-nos sense ell, per a reorganitzar-nos… Us demanem paciència, afectes. Volem continuar endavant incorporant el que Víctor ens ha aportat i ens ha enriquit, lluitant com ell per cuidar, revaloritzar i conservar el territori; i trobar, entre tots i totes, formes més respectuoses d’habitar la terra, oportunitats per a les seues gents i alternatives econòmiques sostenibles de futur.

Quan ningú creia en nosaltres, vam ser nosaltres els qui vam creure en nosaltres mateixos. Vam ser el canvi que volíem per al món.

Gràcies company, amic. Fins sempre, Viturià.

¡Gracias, Víctor!

Con gran tristeza y conmoción, os comunicamos el fallecimiento de nuestro presidente, compañero y amigo Víctor Gonzálvez Pérez. Nos sumamos al duelo manifestado por numerosas personas y organizaciones amigas, como la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), de la que era director técnico, además de manifestar nuestra más sinceras condolencias a su familia y seres queridos; también a su pueblo, Hondón de las Nieves.

Víctor, Viturià es clave en nuestra historia, un agente activo en el devenir del Grupo Acción Local Sur de Alicante. Es justo y necesario reconocer que somos, en buena parte, gracias a su trabajo, a sus conocimientos del medio rural, de la política y de la Administración; a su empuje, a su capacidad mediadora y su carácter participativo; a su defensa enérgica y entusiasta de nuestra gente, de nuestro territorio; a su voluntad acérrima para implicarnos, vertebrarnos, reivindicar nuestra existencia, para que se nos vea, se nos escuche y, por fin, se comprenda que en el Sur somos rurales y que nunca dejaremos de serlo.

No va a ser fácil desarrollar nuestra EDLP a partir de ahora. Necesitamos tiempo para asumirlo, pensarnos sin él, reorganizarnos… Os pedimos paciencia, afectos. Queremos seguir adelante incorporando lo que Víctor nos aportó y nos enriqueció, luchando como él por cuidar, revalorizar y conservar el territorio; y encontrar, entre todos, formas más respetuosas habitar la tierra, oportunidades para sus gentes y alternativas económicas sostenibles de futuro.

Cuando nadie creía en nosotros, fuimos nosotros quienes creímos en nosotros mismos. Fuimos el cambio que queríamos para el mundo.

Gracias compañero, amigo. Hasta siempre, Viturià.